top of page

Gyda thristwch mawr y cyhoeddwn fod Tin Shed Theatre Co. yn aflwyddiannus yn eu cais am arian buddsoddi craidd gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac felly ni fyddant yn ymuno â’r portffolio o 2024.

Wrth wneud cais i ymuno â'r portffolio, fe wnaethom grynhoi a gosod 14 mlynedd o'n gwaith a ariannwyd gan CCC a phartneriaid eraill yn eu cyd-destun. Cynigiodd hyn ychydig o amser myfyrio allweddol i ni ar yr hyn yr ydym wedi'i gyflawni hyd yma. Casglwyd tystebau gan ystod eang o bobl sydd wedi cysylltu â'r cwmni & gwnaeth y rhain i ni sylweddoli'r effaith gadarnhaol a gawsom ar gynifer o fywydau, roedd yn wych. Os dim ond fel ymarfer i atgoffa ein hunain o'r hyn rydym yn ei wneud a pham rydym yn ei wneud. Roedd hynny'n werth chweil.

Fel cwmni a arweinir gan fenywod mae gennym ddyheadau blaengar i ddatblygu newydd & ffyrdd cyffrous o redeg y sefydliad, i arallgyfeirio & herio strwythurau arweinyddiaeth ddiwylliannol a hyrwyddo'r gymuned, i dyfu celf yn yr awyr agored, sy'n benodol i safle ac amp; perfformiad yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Mae hyn yn gyffrous a gobeithio y bydd yn parhau.

Gobeithiwn yn yr wythnosau nesaf ddysgu mwy gan Gyngor y Celfyddydau, cyfarfod â'n swyddog a dod o hyd i rywfaint o eglurder a thryloywder yn y penderfyniad hwn. Gobeithiwn hefyd y bydd CCC yn ein cefnogi yn y cam nesaf, beth bynnag fo hynny.

I bob aelod o'r gymuned, artist, cydweithiwr, cydymaith creadigol, partner, ffrind & teulu sy'n gysylltiedig â ni sydd wedi helpu i lunio, cefnogi & credwch mewn gweledigaeth gyfunol, diolchwn ichi am gredu ynom, diolchwn ichi am ein dal. Ac i'r rhai sydd wedi cymryd yr amser i gysylltu â ni'n uniongyrchol, gyda geiriau caredig a gonest o gefnogaeth ac undod, rydym yn diolch yn fawr iawn i chi.

Mae ein drysau i The Place yng Nghasnewydd yn parhau ar agor & ein gweithgareddau creadigol, theatr ieuenctid, cwmni cymunedol & bydd prosiectau parhaus yn parhau tra bod gennym yr arian i'w cyflawni. 

Ar gyfer cydraddoldeb & dysgu, fe welwch ein cynllun busnes arfaethedig a ddrafftiwyd ac a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer adolygiad buddsoddi CCC. Rydym am rannu hyn â chi, ynghyd â llawer o ddogfennau eraill yr ydym wedi’u datblygu’n fewnol, y credwn y byddant yn ddefnyddiol i’r sector. Gallwch ddod o hyd i'r rheini yma:

www.tinshedtheatrecompany.com/policies-documents 

Diolch am gymryd yr amser i ddarllen,

Tin Shed Theatre Co.

Cymeradwywyd y datganiad hwn gan gwmni craidd TSTC & bwrdd cyfarwyddwyr (29/09/23).

bottom of page