top of page
TST - Tanffordd w testun dim logos NEW.jpg

COMISIWN TANGOFIANT MAESGLAS

 

CASNEWYDD

------------------------

DYDDIAD CAU 30ain MAWRTH

------------------------

 

AR GYFER ARTISTIAID/CWMNÏAU

Mae hwn yn a Living Levels Landscape Partnership a chyd-gomisiynu Tin Shed Theatre Co. i gynnig artist a/neu grŵp0303-415-a-ysgrifennubb briffio a gwneud cais am hyd at £7,500 o gyllid trwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol i greu darn unigryw o gelf a all gyfoethogi tanlwybr-drefol-058bb 136bad5cf58d_sef ar Wastadeddau Gwent o bwysigrwydd cenedlaethol.

Rydym yn chwilio am gwmni a/neu artist i greu Gwaith Celf deongliadol o fewn Tanffordd Maesglas. Mae'n ymwneud ag ail-ddychmygu gofod a chreu gwaith celf unigryw sy'n cyfoethogi profiad pobl o deithio drwyddo.

Trwy weithio gyda’r gymuned leol, mae cyfle i greu Gwaith Celf deongliadol ar Danffordd Maesglas; strwythur sylweddol ar y llwybr beicio rhwng Tŷ Tredegar, Ystâd Duffryn, sy'n drefol iawn, a'r Ganolfan Gwlyptiroedd. Teimlwn fod gan y llwybr hwn y potensial i ddod yn gynfas a all adrodd stori Gwastadeddau Gwent i bobl leol ac ymwelwyr. 

Byddai’n arbennig o effeithiol pe bai’n cyflwyno cerddwyr/beicwyr i’r adar a’r bywyd anifeiliaid y gallent ddod ar eu traws wrth agosáu at y Gwlyptiroedd. Mae gan y gwaith y potensial i fod yn ddigidol, gweledol, cerfluniol, tybiannol, rhyngweithiol, safle-benodol a chwareus. 

Rydym am ddefnyddio’r comisiwn hwn i greu cyfle i bontio’r bwlch rhwng y gefnwlad breswyl a gwerddon amgylcheddol y Gwlyptiroedd.

 

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU: 30th MAWRTH 2020

CYFWELIADAU AR GYFER YMGEISWYR LLWYDDIANNUS: 24th EBRILL 2020

Ceir manylion am Brosiect Lefelau Byw a thirwedd Gwastadeddau Gwent yma: www.livinglevels.org.uk

 

RHAI FAQ's

  • GRYM: Nid oes pŵer ar gael ar y safle. Fodd bynnag, os oes angen cysylltiad â phŵer ar eich syniad, gallwn ystyried adnoddau ychwanegol i gefnogi gosod ffynhonnell ynni cynaliadwy. Solar yn bennaf.

 

  • GOSODIAD: Ni fydd y tanffordd yn gallu cael ei gau ar gyfer gosod gan ei fod yn cael ei ddefnyddio fel drwodd rheolaidd. Felly, beth bynnag fo'ch syniad, cymerwch hyn i ystyriaeth.

 

  • GOSODIAD: Caniateir/anogir cloddio, drilio, rigio, addasu cerfluniol ac adeileddol.

 

  • BYWYD-SBAEN: Dylai gwaith celf gael rhychwant oes amhenodol. At least 10 years. Ni fydd gwaith perfformiad/digwyddiad yn cael ei ystyried.

 

  • CYLLIDEB: Os byddwch wedi gofyn yn llwyddiannus am gael mynychu cyfweliad byddwn yn gofyn i chi ddarparu cyllideb fras o gostau. Dylai hyn gynnwys eich deunyddiau, amser, cost gosod ac unrhyw staff ychwanegol.

 

  • CYLLIDEB: Os ydych chi'n meddwl bod gennych chi syniad anhygoel ond yn teimlo ei fod yn anghyraeddadwy ar gyllideb o 7.5k, cofiwch ei gyfathrebu. Gallwn asesu pob cais yn seiliedig ar ei ddull gweithredu a'i rinweddau ac mewn amgylchiadau penodol talu costau ychwanegol. Gallai hyn gefnogi syniad corfforol mwy, dehongliad mwy technegol, prosiect mwy ymarferol neu gydweithio rhyngwladol.

 

  • PANEL: Mae ceisiadau’n cael eu hadolygu gan grŵp llywio lleol sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol y celfyddydau, trigolion lleol, plant ysgol, staff Lefelau Byw a Tin Shed Theatre Co.

 

  • DYDDIAD CAU: Os byddwch yn llwyddiannus byddai angen i'r gwaith celf gael ei gwblhau erbyn Awst 29th fel y gall dadorchuddio'r gwaith celf gyd-fynd â'n digwyddiad Awyr Fawr olaf.

 

  • CYLLID: Mae’n bosibl y gallai’r arian hwn gael ei ddefnyddio fel cyllid cymorth pe baech yn dymuno gwneud cais am gyllid o rywle arall.

I YMGEISIO

Mae dwy ffordd o wneud cais:

DIGITAL FORM or VIDEO.

FFURF DDIGIDOL

Cliciwch y ddolen isod i gael mynediad y ffurflen ar-lein.

 

CAIS FIDEO

Byddwn hefyd yn derbyn fideos hyd at 5 munud ar y mwyaf.

Wrth recordio'ch fideo ystyriwch yr holl gwestiynau sydd yn y ddogfen ar-lein, a deallwch y dylai'r cyfrwng hwn eich helpu i egluro eich syniad yn gliriach, a byddai defnyddio cymhorthion gweledol ychwanegol o gymorth._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_

Pan fyddwch wedi ei recordio, cyflwynwch ef i ni:

tinshedtheatre@gmx.com

DYDDIAD CAU

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU: 30th MAWRTH 2020

CYFWELIADAU AR GYFER YMGEISWYR LLWYDDIANNUS: 24th EBRILL 2020

Peidiwch â chyflwyno unrhyw geisiadau ar ôl 30 MAWRTH 2020, a sicrhewch eich bod yn rhydd ar y 24ain ar gyfer cyfweliad. Gall cyfweliadau ddigwydd trwy galwad fideo, fodd bynnag byddwn yn blaenoriaethu cyfarfodydd wyneb yn wyneb.

PICTURES OF THE UNDERPASS 

TST - Tanffordd Maesglas FAQ.jpg
bottom of page